Friday, 18 May 2012

PERDAGANGAN

RPT

RPT ini adalah sebagai panduan kepada pihak yang berkenaan untuk memahami & mengetahui apa yang penting dalam subjek Perdagangan Tingkatan 4.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PERDAGANGAN TINGKATAN 4


BULAN/

MINGGU

BIDANG/ UNIT
PEMBELAJARAN
HASIL
PEMBELAJARAN
CATATAN/
CADANGAN
AKTIVITI
1 Minggu


1 Minggu


2 Minggu


1.0 ASAS KEPADA

      PERDAGANGAN


1.1.Keperluan dan  
         kehendak  
         manusia
a.       Maksud keperluan
b.       Maksud kehendak

c.        Hierarki keperluan
        Maslow
1.2 Pengeluaran
a.       Maksud pengeluaran
b.       Jenis-jenis     pengeluaran
c.        Cabang-cabang
       pengeluaran

1.3 Faktor-faktor  
      pengeluaran
  a. Tanah, buruh, modal 
      dan usahawan
  b. Usahawan dan
      peniaga

  c. Peranan usahawan1.4 Pengkhususan
  a. Maksud
      pengkhususan
  b. Pewujudan
      pengkhususan dalam
      pengeluaran
  c. Kesan pengkhususan
      dalam pengeluaran


1.5 Sistem Barter
a.       Maksud sistem barterb. Kelemahan sistem
    barter

Aras 1
1. Menyatakan maksud ;
    a. keperluan
    b. kehendak
2. Membezakan keperluan dan kehendak

Aras 2
1. Menjelaskan keutamaan keperluan  
    berbanding kehendak

Aras 1
1. Melakarkan hierarki keperluan  
    MaslowAras 1
1. Menyatakan maksud pengeluaran

2. Mengenalpasti cabang-cabang 
    pengeluaran


Aras 3
1.       Mentafsir bagaimana keperluan dan 
         kehendak mewujudkan pengeluaran.
2.       Membuat gambarajah mental 
         struktur asas aktiviti pengeluaran.Aras1
1. Menyatakan maksud faktor-faktor 
     pengeluaran
Aras2
1. Menjelaskan peranan dan   
    sumbangan usahawan kepada   
    masyarakat dan negara
Aras 1
1. Menyatakan maksud pengkhususan

2. Mengenalpasti bentuk-bentuk 
    pengkhususan

Aras 2
1. Menjelaskan kesan pengkhususan 
    dalam pengeluaran

Aras 1
1. Menyatakan maksud sistem barter
2. Mengenalpasti kelemahan system
    barter

Aras 2
1.Menghurai kelemahan system barter

Aras 3
1. Mengkritik sistem barter
Pelajar menyenarai contoh keperluan dan kehendak.

Penerangan   boleh menggunakan model Hierarki Keperluan Maslow.


Menyenaraikan contoh pengeluaran bersifat barang dan perkhidmatan.


Menyenaraikan aktiviti perniagaan berkait dengan cabang-cabang pengeluaran.Mengkaji beberapa kegiatan pengeluaran.

Kajian kes: Profil usahawan tempatan yang berjaya.

Kajian: Pilih situasi setempat sebenar yang melibatkan pengkhususan kerja dan perniagaan.Simulasi sistem barter.

2 Minggu

2.0 UNSUR 
      PERDAGANGAN

  2.1 Perdagangan
    a. Maksud
        perdagangan
    b. Maksud perniagaan
    c. Bantuan Perniagaan    d. Kaitan pengeluaran       
        perdagangan dan  
        perniagaan
Aras 1
1. Menerangkan maksud perdagangan
    dan perniagaan
2. Menerangkan jenis bantuan 
    perniagaan
3. Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan 
    perniagaan

Aras 2
1. Menghuraikan kepentingan
    bantuan perniagaan kepada
    perniagaan

Aras 3
1. Membina carta aliran unsur-unsur
    perdagangan
2. Menilai keperluan sesuatu jenis
    bantuan perniagaan kepada sesuatu 
    perniagaan

Aras 2
1. Menjelaskan dengan contoh     
    hubungkait pengeluaran, 
    perdagangan dan perniagaanMenyediakan carta aliran unsur-unsur perdagangan.

Membuat penerangan ringkas berpandukan carta dan buku teks.

1 minggu
3 minggu

1.       PERNIAGAAN DALAM NEGERI
1.       Perniagaan dalam negeri
a.       Maksud perniagaan dalam negeri

2.       Saluran agihan
a.       Jenis-jenis saluran agihan3.       Perniagaan runcit
a.       Fungsi peruncit dalam saluran agihan
b.       Jenis-jenis perniagaan runcit
i Peruncit kecil kecilan
ii Peruncit besar-besaranc.        Bentuk-bentuk lain peruncitan
 


Aras 1
1.       Menerangkan maksud perniagaan dalam negeri


Aras 1
1. Menjelaskan bentuk-bentuk saluran agihan.
Aras 2
1. Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan

Aras 1
1. Mengenalpasti fungsi peruncit

Aras 1
1. Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit.

Aras 2
1Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan runcit kecil-kecilan dan besar-besaran
2.Menghuraikan ciri-ciri peruncitan kecil-kecilan dan besar-besaran.

Aras 1
1. Mengenalpasti bentuk-bentuk lain peruncitan.
-mesin peruncitan automatik
-pesanan mel
-francais
-jualan langsung
-E-dagang
-televisyen interaktif
-katalog shop

Aras 2
1. Menjelaskan melalui contoh ciri-ciri bentuk lain peruncitan.

Melengkapkan carta aliran saluran agihan

Kajian tentang pengendalian sebuah kedai runcit

Melayari internet untuk mendapatkan laman web syarikat perniagaan yang terlibat dalam E-dagang.
1 Minggu


2 Minggu


1 Minggu

3.4 Perniagaan Borong

a.       Fungsi pemborong dalam saluran agihanb.Jenis-jenis perniagaan 
   borong
i.                  Pemborong berfungsi penuh
ii.                 Pemborong berfungsi terhad
iii.               Ejen dan Broker
c.Pengambilalihan  fungsi pemborong
Aras 1
1. Mengenalpasti fungsi pemborong

Aras 3
1.    Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar

Aras 1
1. Menerangkan jenis-jenis   perniagaan 
     borong.
 2. Membandingkan perniagaan runcit   
     dengan perniagaan borong.

Aras 2
1.         Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad.
2.         Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad.
3.         Menghuraikan aktiviti ejen dan broker.

Aras 2
1.    Mengenalpasti jenis-jenis perniagaan yang boleh mengambil alih fungsi pemborong.

Aras 3
1.    Mengkritik peranan pemborong.


Kajian untuk mengenalpasti barang-barang yang diperniagakan melalui pemborong.

Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna.

Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran barang dalam sesuatu kawasan.

* Meliputi pemborong bayar dan bawa serta jober para.Menyenaraikan jenis barang yang pengguna dan peruncit mendapat terus daripada pengeluar.

1 Minggu

3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri.

a. Dokumen yang terlibat sebelum, semasa dan selepas urusniaga

Aras 1
1.       Menyenaraikan jenis-jenis dokumen.
2.       Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan dalam negeri.
3.       Mengenal pasti jenis-jenis diskaun, syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran.

Aras 2
1.       Mengira diskaun, amaun bayaran dan komisen.
2.       Menjelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan.
3.       Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri.

Aras 3
1. Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan.


Mengisi dan melengkapkan dokumen-dokumen perniagaan dalam negeri.

Melakarkan dokumen perniagaan dalam negeri.

Menghasilkan folio dokumen perniagaan.

1 Minggu

1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu

3.6 Kaedah jualan
a. Jualan tunai
i.Maksud jualan tunai.
ii. Kelebihan dan  
kekurangan jualan tunai

b.Jualan kredit
i.Maksud jualan kredit
ii.Jenis-jenis jualan kredit.
-sewa beli
-bayaran tertunda

iii.Kelebihan dan kekurangan jualan kredit

c.Jualan prabayar
i.Maksud jualan prabayar
ii.Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar.

d.Jualan konsainan
i.Maksud jualan konsainanii.Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan.

Aras 1
1.       Menyatakan maksud jualan tunai.

2.       Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan tunai.

Aras 2.
1.       Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan tunai yang diamalkan.


Aras 1
1.       Menyatakan maksud jualan kredit.

Aras 2
1.       Mengira faedah sewa beli, harga tokokan, margin harga dan amaun bayaran ansuran.
2.       Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan kredit yang diamalkan.
3.       Menghuraikan perbezaan kaedah sewa beli dengan bayaran tertunda.

Aras 1
1.       Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan kredit

Aras 2
1.       Menghuraikan perbezaan kaedah jualan kredit.

Aras 3
1.       Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan kredit.

Aras 1
1.       Menyatakan maksud jualan prabayar.
2.       Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan prabayar.

Aras 2
1.       Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan prabayar

Aras 1
1.       Menyatakan maksud jualan konsainan

Aras 2
1.       Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan konsainan.

Aras 1
1.       Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan konsainan

Aras 2
1.       Menghuraikan perbezaan jualan konsainan dengan jenis jualan lain.

Aras3
  1. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan konsainan.


Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk.


Buku skrap tentang produk dan
kaedah jualan


Buku skrap tentang produk dan kaedah jualan

Merancang jualan


Simulasi melayan pelangganPenerangan kaedah jualan prabayarPenerangan termasuk membanding setiap kaedah

Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk

Buku Skrap tentang produk dengan kaedah jualanMerancang jualan

Simulasi melayan pelanggan
2 Minggu

1 Minggu1 Minggu

2.       PERNIAGAAN ANTARABANGSA

4.1 Perniagaan
      Antarabangsa
a.       Maksud perniagaan antarabangsa
b.       Sebab-sebab wujud perniagaan antarabangsa
c.        Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna, pengeluar dan negara


4.2 Perniagan import, eksport dan entreport
a. Maksud perniagaan impoprt, eksport dan entreport
b. Prosedur import dan eksport
c. Halangan dalam 
perniagaan antarabangsa1.       Dokumen perniagaan antarabangsa
a.       Jenis-jenis dokumen pesrniagan antarabangsa


 Aras 1

1.       Menerangkan maksud perniagaan antarabangsaAras 2
1.       Menghuraikan kepentingan perniagaan  antarabangsa
2.       Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa

Aras 1
1.       Menerangkan maksud:
-perniagan import,
 eksport dan entreport

2.       Menerangkan p;rosedur mengimport dan mengeksport

Aras 2
1.       Menjelaskan perbezaan aktiviti import, eksport dan entreport
2.       Menje1askan halangan dalam perniagan antarabangsa

Aras 3
1.       Menilai implikasi import dan eksport kepada negara
2.       Mencadangkan cara mengatasi halangan perniagaan antarabangsa

Aras 1
1.       Mengenalpasti dokumen-dokumen perniagaan antarabangsa

Aras 2
1.       Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport

        Lawatan ke syarikat pengimport dan pengeksport

Carta peosedur imp;ort dan eksport


Folio dokumen perniagaan import dan eksport:

1.       Dokumen
Perniagaan:
inden, invois eksport, invois konsular, sijil asal usul
2.       Dokumen
Pengangkutan:

      bil muatan, bil

      udara
3.       Dokmen
Insurans:
polisi insurans
4.       Dokumen
Kastam:
borang perakuan kastam
5.       Dokumen
Pembayaran:
bil perintah bayar

2 minggu

5.0. INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

5.1  Industri kecil dan sederhana
a. Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS).
 b. Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana
c. Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana

d. Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana
e. Kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat

f. Masalah-masalah Industri Kecil dan Sederhana


 

Aras 1


1.       Menerangkan maksud Industri Kecil dan Sederhana.
2.       Mengenalpasti ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana
3.       Mengenalpasti kegiatan Industri Kecil dan Sederhana

Aras 1

1. Menerangkan kepentingan Industri 

    Kecil dan Sederhana.


Aras 2

1.       Menjelaskan dengan contoh sumbangan Industri Kecil dan Sederhana kepada masyarakat dan negara

Aras 3

1.       Merumuskan peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pengeluaran

Aras 2
1.       Menjelaskan kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat

Aras 2

1.       Menjelaskan masalah Industri Kecil dan Sederhana

Aras 3

1.       Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah Industri Kecil dan SederhanaKeratan akhbar(ADD)

Buku Skrap

Penerangan ringkas tentang vendor dan Industri Berat

Sampel-sampel produk Industri Kecil dan Sederhana dan Industri Berat

1 Minggu

2 MINGGU
1 MINGGU
1.       PEMILIKAN PERNIAGAAN
6.1 Memulakan Perniagaan
a.       Cara memulakan
        perniagaan.


b.       Pengendalian Perniagaan.

6.2 Jenis pemilikan perniagaan
a.       Milikan tunggal
b.       Perkongsian
c.        Syarikat Sendirian Berhad
d.       Syarikat Awam Berhad
e.        Koperasi
f.        Perbadanan Awam
6.3 Penswastaan
a.       Maksud penswastaan
b.       Tujuan penswastaanAras 1
1.       Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan :
        sendiri
        ambil alih
        warisan
        francais
        diundang

2.       Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan
Aras 2
1.       Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan.

Aras 3
1.       Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan

Aras 2
1.       Menghuraikan cara pengendalian perniagaan.

Aras 3
1.       Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan

Aras 1
1.       Mengenalpasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan.
2.       Menerangkan cara penubuhan perniagaan :-
-milikan tunggal
-perkongsian
-syarikat sendirian berhad
-syarikat awam berhad
-koperasi
-perbadanan awam

Aras 2
1.       Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan perniagaan

Aras 2
1.       Menjelaskan tujuan penswastaan

Aras 3
1. Menilai dasar penswastaanPenerangan meliputi faktor yang perlu dipertimbangkan bagi memulakan perniagaanPenerangan hendaklah ringkas dan menyeluruh
Perbincangan kumpulan – berdasarkan gambar milikan perniagaan, untuk membincangkan ciri, kebaikan dan kelemahan setiap milikan tunggalContoh-contoh penswastaan

Pelajar menyediakan folio keratan/rencana-rencana berkaitan penswastaan


1 minggu
1 minggu


1 minggu


2.       PELABURAN

7.1 Pelaburan
a.       Maksud pelaburan
b.       Pelabur dan Spekulator
7.2 Jenis Pelaburan
a.       Simpanan Tetap atau Akaun Pelaburan
b.       Harta tanah
c.        Saham
i.             Jenis saham
ii.           Pulangan atas  saham
iii.          Peranan Bursa Saham
d.       Unit Amanah
7.3 Panduan am melabur
a. Panduan asas membuat pelaburan

 


Aras 1
1.       Menerangkan maksud pelaburan, pelabur dan spekulator
2.       Membezakan pelabur dengan spekulator


Aras 1
1.       Mengenalpasti kepelbagaian peluang pelaburan


2.       Menerangkan jenis-jenis syer
3.       Menerangkan peranan BSKL

Aras 2
1.       Mengira pulangan daripada pilihan pelaburan
2.       Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelabur
3.       Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham
4.       Menghuraikan cara menbeli dan menjual saham

Aras 1
1.       Menerangkan cara-cara melabur


Penerangan tentang saham disenaraikan dan tidak disenaraikan
Membuat penerangan mengenai laporan saham di akhbar / Beriteks